Mạng lưới quan hệ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 278, tháng 08 năm 2020, tr. 32-41
Tóm tắt: Nghiên cứu này đo lường mức độ tác động của mạng lưới quan hệ của nhà khởi nghiệp đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp. Bằng phương pháp hồi quy bội với cỡ mẫu là 150 doanh nghiệp khởi nghiệp, kết quả nghiên cứu cho thấy: quan hệ với cán bộ Chính phủ, quan hệ xã hội và quan hệ với đối tác kinh doanh tác động cùng chiều đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp trong giai đoạn đầu. Nghiên cứu đã đem lại ý nghĩa thực tiễn cho nhà khởi nghiệp cần chú trọng xây dựng mạng lưới quan hệ trong giai đoạn đầu nhằm cải thiện kết quả hoạt động, giảm thiểu tỉ lệ khởi nghiệp thất bại. Cuối cùng, nghiên cứu đã đưa ra một hàm ý quản trị, hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.
Từ khóa: Doanh nghiệp khởi nghiệp, kết quả hoạt động, mạng lưới quan hệ
Tra cứu bài báo