Ứng dụng phân tích chuỗi nhấp chuột hỗ trợ ra quyết định Marketing trong thời kì chuyển đổi số - khuyến nghị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 278, tháng 08 năm 2020, tr. 42-51
Tóm tắt: Làn sóng công nghệ mới trong thời kì chuyển đổi số đang thay đổi căn bản cách thức cạnh tranh, vận hành và Marketing của doanh nghiệp. Phân tích chuỗi nhấp chuột - một lĩnh vực mang tính liên ngành liên quan đến dữ liệu lớn và phân tích web - là một công cụ mạnh giúp doanh nghiệp nắm bắt được xu thế và phân tích sâu hành vi của khách hàng. Tuy nhiên, đối với hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, việc áp dụng công cụ phân tích này vẫn còn chưa bắt đầu hoặc còn rất sơ khai vì thiếu một nền tảng phù hợp cho việc phân tích dữ liệu chuỗi nhấp chuột và tích hợp ứng dụng phân tích vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Vì vậy, trong bài viết này, tác giả thực hiện một nghiên cứu tổng quan về ứng dụng phân tích chuỗi nhấp chuột trong hỗ trợ ra quyết định Marketing, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam về vấn đề triển khai ứng dụng này trong thời kì chuyển đổi số.
Từ khóa: Chuyển đổi số; hỗ trợ ra quyết định; Marketing; doanh nghiệp nhỏ và vừa; phân tích chuỗi nhấp chuột; phân tích web
Tra cứu bài báo