Xác định giá trị du lịch rừng bần Cù Lao Dung, Sóc Trăng bằng phương pháp chi phí du hành

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 278, tháng 08 năm 2020, tr. 71-82
Tóm tắt: Bằng phương pháp chi phí du hành theo vùng, nghiên cứu đã xác định được đường cầu du lịch (VR = 57,750 - 9,148. 10-5 x TC) của du khách trong nước đối với rừng bần ngập mặn (rừng bần ngập mặn) huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá trị du lịch của rừng bần ngập mặn huyện Cù Lao Dung mang lại cho toàn xã hội và nền kinh tế của huyện trong một năm quy đổi dưới dạng tiền tệ là khoảng 327 tỷ VND. Các công ty cung cấp dịch vụ du lịch đến rừng bần ngập mặn huyện Cù Lao Dung hàng năm đạt được lợi ích mang lại tương đương 291 tỷ VND từ làm dịch vụ cho du khách và thặng dư của du khách có được từ đi du lịch đến rừng bần ngập mặn huyện Cù Lao Dung là khoảng 36 tỷ VND. Các kết quả này đóng góp thêm minh chứng cho lý thuyết giá trị cảnh quan và phương pháp chi phí du hành.
Từ khóa: Cù Lao dung; rừng bần ngập mặn; phương pháp chi phí du hành
Tra cứu bài báo