Thá i độ đối với rủ i ro và thu nhậ p củ a nông hộ Đồng bằng Sông Cửu Long

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 279, tháng 09 năm 2020, tr. 65-73
Tóm tắt: Mục tiêu chính của bài viết là đo lường thái độ đối với rủi ro của nông hộ và xác định mối quan hệ giữa thái độ đối với rủi ro và thu nhập của nông hộ ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Đây là nghiên cứu tiên phong ở Việt Nam sử dụng phương pháp thí nghiệm thực địa thông qua việc cải tiến thang đo danh mục giá (Multiple price list). Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát và làm thí nghiệm với 470 nông dân. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy (1) nông hộ có thái độ sợ rủi ro rất cao, và (2) tìm thấy mối quan hệ thuận chiều giữa thái độ đối với rủi ro của nông hộ và thu nhập của họ.
Từ khóa: Nông hộ, thu nhập, Đồng bằng Sông Cửu Long, thái độ đối với rủi ro
Tra cứu bài báo