Ảnh hưởng của sở hữu và quản lý nước ngoài đến khả năng sinh lời trong các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 281, tháng 11 năm 2020, tr. 54-63
Tóm tắt: Nghiên cứu thực hiện đánh giá sự ảnh hưởng của tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sự tham gia quản lý của người nước ngoài đến khả năng sinh lời của tài sản (ROA) trong các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu được thu thập gồm 427 doanh nghiệp niêm yết ở tất cả các ngành nghề, lĩnh vực. Nghiên cứu thực hiện thực hiện kiểm định từng mô hình theo các phương pháp bình phương nhỏ nhất Pooled OLS, đánh giá tác động ngẫu nhiên – (REM) và đánh giá tác động cố định (FEM). Mô hình hiệu quả từ giữa các mô hình là mô hình FEM. Kết quả cho thấy tỷ lệ sở hữu nước ngoài, quy mô của doanh nghiệp ảnh hưởng tích cực đến khả năng sinh lời của tài sản. Việc tham gia quản lý của người nước ngoài, thời gian hoạt động, khả năng thanh toán và đòn bẩy tài chính tác động tiêu cực đến khả năng sinh lời của tài sản. Ngoài ra, nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng sinh lời trong các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Từ khóa: Sở hữu nước ngoài, quản lý của người nước ngoài, hiệu quả tài chính
Tra cứu bài báo