Đa dạng hóa và hiệu quả hoạt động củ a các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 281, tháng 11 năm 2020, tr. 44-53
Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung xem xét mối quan hệ giữa đa dạng hóa với hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa dạng hóa có tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Việt Nam, theo đó đa dạng hóa thu nhập có tác động dương đến tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), trong khi đó đa dạng hóa tài sản có tác động dương đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các ngân hàng. Riêng đối với hiệu quả hoạt động có điều chỉnh rủi ro, cả đa dạng hóa thu nhập, đa dạng hóa tài sản và đa dạng hóa địa lý đều có tác động dương đến ROA có điều chỉnh rủi ro, ngược lại đa dạng hóa thu nhập ngoài lãi lại có tác động âm đến chỉ số này. Cuối cùng, đối với chỉ tiêu ROE có điều chỉnh rủi ro, kết quả nghiên cứu cho thấy đa dạng hóa tài sản tác động dương đến chỉ số này.
Từ khóa: Đa dạng hóa, hiệu quả hoạt động, ngân hàng thương mại
Tra cứu bài báo