Tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng tại các quốc gia đang phát triển

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 283, tháng 01 năm 2021, tr. 44-58
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu tác động của tiêu thụ năng lượng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 1990-2019. Ước lượng PMG (pooled mean group) được sử dụng trong nghiên cứu này nhằm mục đích khắc phục các vấn đề có liên quan đến sự phụ thuộc giữa các quan sát chéo trong dữ liệu bảng và hệ số không đồng nhất. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ năng lượng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong cả ngắn hạn và dài hạn tại các quốc gia đang phát triển. Hơn thế nữa, quan hệ nhân quả hai chiều giữa tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế cũng được tìm thấy trong nghiên cứu này. Dựa trên kết quả nghiên cứu thực nghiệm, một số hàm ý chính sách có liên quan được đề xuất.
Từ khóa: Kỹ thuật ước lượng PMG, FMOLS, Quốc gia đang phát triển, Tăng trưởng, Tiêu thụ năng lượng
Tra cứu bài báo