Tác động tiêu cực của phát triển du lịch đến chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 284, tháng 02 năm 2021, tr. 98-108
Tóm tắt: Nghiên cứu xem xét mức độ ảnh hưởng tiêu cực của phát triển du lịch đến chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương. Dựa trên lý thuyết trao đổi xã hội, phỏng vấn cộng đồng địa phương với một mẫu thuận tiện 400 đáp viên và phân tích bằng phần mềm SPSS 25.0. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có 4 nhân tố tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương tại Nha Trang bao gồm: kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Từ đó, bài viết cũng đã đề xuất một số kiến nghị để giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra các chiến lược phát triển nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển du lịch bền vững trong cộng đồng.
Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, cộng đồng địa phương, tác động tiêu cực
Tra cứu bài báo