Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 285, tháng 03 năm 2021, tr. 10-19
Tóm tắt: Hiện nay, kinh tế số đã phát triển mạnh mẽ và làm thay đổi nhanh mọi mặt của đời sống xã hội, đóng góp rất đáng kể vào tổng thu nhập quốc dân của nhiều quốc gia. Hiểu biết một cách đúng đắn và toàn diện cả về lợi ích cũng như về thách thức đối với kinh tế số là một trong những điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế số theo con đường tối ưu nhất. Bài viết này cung cấp khái niệm về kinh tế số, cách đo lường kinh tế số và chỉ ra một số thách thức từ sự phát triển kinh tế số ở Việt Nam. Qua đó, bài viết đề xuất sáu nhóm giải pháp để thúc đẩy sự phát triển kinh tế số Việt Nam trong giai đoạn 2020 – 2030.
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, kinh tế số
Tra cứu bài báo