Ước lượng phần bù kỳ hạn trên thị trường trái phiếu Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 285, tháng 03 năm 2021, tr. 30-39
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm ước lượng phần bù kỳ hạn của trái phiếu dựa trên mô hình GARCH-M bằng cách sử dụng dữ liệu trái phiếu chính phủ Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2019. Kết quả chỉ ra rằng, thứ nhất, kể từ năm 2012, phần bù kỳ hạn có xu hướng giảm dần, thậm chí là số âm trong những năm gần đây. Thứ hai, phần bù kỳ hạn trung bình tăng theo kỳ hạn. Ngoài ra, nghiên cứu này còn cho thấy phần bù rủi ro biến đổi theo thời gian và giả thuyết kỳ vọng về cấu trúc kỳ hạn của lãi suất bị bác bỏ. Điều này hàm ý rằng nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận bằng cách dựa trên sự khác biệt về kỳ hạn khi đầu tư vào các loại trái phiếu.
Từ khóa: Lợi nhuận tăng thêm khi nắm giữ trái phiếu dài hạn; phần bù kỳ hạn; giả thuyết kỳ vọng
Tra cứu bài báo