Ảnh hưởng của các yếu tố vi mô và vĩ mô nền kinh tế đến an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 285(2), tháng 03 năm 2021, tr. 38-47
Tóm tắt: Trên cơ sở dữ liệu của 28 ngân hàng thương mại, nghiên cứu xem xét tác động của các yếu tố tới an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2008 -2017 dựa trên mô hình hồi quy GMM. Kết quả cho thấy ngoài những yếu tố vi mô thì điều kiện nền kinh tế cũng có ảnh hưởng tới an toàn vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam. Đặc biệt, yếu tố mang tính đặc trưng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn tái cơ cấu các tổ chức tín dụng là nợ xấu bán cho VAMC có tác động tích cực tới an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị được đề xuất nhằm giúp cho các ngân hàng thương mại Việt Nam có thể đảm bảo an toàn vốn theo yêu cầu và theo mục tiêu chiến lược của ngân hàng.
Từ khóa: An toàn vốn, ngân hàng thương mại, yếu tố ảnh hưởng
Tra cứu bài báo