Ảnh hưởng của chất lượng kiểm toán đến hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 285(2), tháng 03 năm 2021, tr. 89-101
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng kiểm toán đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2018. Kết quả từ mô hình hồi quy đa biến cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp sẽ được cải thiện khi doanh nghiệp được kiểm toán bởi một doanh nghiệp kiểm toán Big 4 đồng thời có tần suất luân chuyển kiểm toán viên thấp và sớm công bố báo cáo kiểm toán. Mặt khác, đối với những doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ kiểm toán từ những doanh nghiệp kiểm toán thuộc nhóm Non-big4, việc luân chuyển doanh nghiệp kiểm toán thường xuyên cần được chú trọng thực hiện.
Từ khóa: Chất lượng kiểm toán, độ trễ của báo cáo kiểm toán, hiệu quả hoạt động kinh doanh, luân chuyển doanh nghiệp kiểm toán, luân chuyển kiểm toán viên, quy mô và danh tiếng của doanh nghiệp kiểm toán
Tra cứu bài báo