Ảnh hưởng của trồng ngô biến đổi gen đến kết quả sản xuất nông hộ khu vực miền núi đông bắc Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 285(2), tháng 03 năm 2021, tr. 122-131
Tóm tắt: Ngô biến đổi gen được cấp phép trồng ở Việt Nam từ năm 2015, và đang được khuyến khích mở rộng diện tích. Tuy nhiên, nghiên cứu về hiệu quả mô hình ngô biến đổi gen ở Việt Nam còn khá hạn chế.. Ảnh hưởng của sự lựa chọn chưa được xem xét, và cũng chưa có các nghiên cứu áp dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích ảnh hưởng. Vì vậy nghiên cứu này được triển khai nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng ngô trên địa bàn nghiên cứu . Kết quả cho thấy, ngô biến đổi gen cho hiệu quả sản xuất tốt hơn so với trồng ngô thường. Nghiên cứu cũng xác định được các nhân tố giải thích quyết định lựa chọn của nông hộ. Theo đó việc lựa chọn nông hộ tham gia, cung cấp thông tin và tập huấn kỹ thuật cho người dân có vai trò quan trọng. Nghiên cứu cũng khẳng định việc không kiểm soát các nhân tố ban đầu giữa hai nhóm hộ có thể dẫn đến kết quả ước lượng sai lệch về hiệu quả ngô biến đổi gen
Từ khóa: Kết quả sản xuất, ngô biến đổi gen, phương pháp ghép nối, Việt Nam
Tra cứu bài báo