Các nhân tố tác động đến ý định sử dụng kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 285(2), tháng 03 năm 2021, tr. 143-152
Tóm tắt: Nghiên cứu này điều tra tác động của một số nhân tố đến ý định sử dụng kế toán quản trị môi trường (EMA) tại các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để phân tích và kiểm định giả thuyết. Kết quả nghiên cứu cho thấy thái độ, kiểm soát hành vi cảm nhận và áp lực các bên liên quan tác động tích cực đến ý định sử dụng EMA. Cuối cùng, Kiểm soát hành vi sẽ làm tăng tác động của Thái độ, Áp lực các bên đến Ý định sử dụng EMA của bộ phận phụ trách công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Kết quả của nghiên cứu tạo tiền đề cho sự phát triển của các nghiên cứu về EMA cũng như việc vận dụng EMA vào công tác kế toán quản trị của các doanh nghiệp tại Bạc Liêu nói riêng, Việt Nam nói chung.
Từ khóa: Kế toán quản trị môi trường; doanh nghiệp thủy sản; lý thuyết dự đoán hành vi; phát triển bền vững
Tra cứu bài báo