Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính theo chuỗi giá trị nông nghiệp

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 285(2), tháng 03 năm 2021, tr. 78-88
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng mô hình logit đa thức và logit thứ bậc để phân tích các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính theo chuỗi giá trị nông nghiệp của nông dân Việt Nam. Các biến giải thích được ước lượng trong mô hình nghiên cứu bao gồm đặc điểm cá nhân của nông dân và đặc điểm của chuỗi giá trị nông nghiệp. Kết quả ước lượng cho thấy các hộ gia đình do nữ giới làm chủ sẽ có ít khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính hơn do nam giới làm chủ. Những nông dân trẻ tuổi có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính dễ dàng hơn người cao tuổi. Ngoài ra, kiến thức tài chính, số người phụ thuộc, đất đai, các cú sốc trong sản xuất nông nghiệp, mức độ liên kết và uy tín của chuỗi giá trị đều có tác động tích cực đến khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính.
Từ khóa: Chuỗi giá trị, dịch vụ tài chính, logit đa thức, logit thứ bậc, nông nghiệp
Tra cứu bài báo