Kiểm định hiệu ứng ngưỡng Kuznets của tăng trưởng kinh tế đến môi trường tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 285(2), tháng 03 năm 2021, tr. 17-26
Tóm tắt: Xuất phát từ lý thuyết đường cong Kuznets môi trường (EKC), nghiên cứu khám phá hiệu ứng ngưỡng của tăng trưởng kinh tế đến môi trường sinh thái (được đo lường thông qua mức phát thải CO2). Kiểm định được thực hiện dựa trên kỹ thuật hồi quy ngưỡng rời rạc và chuỗi dữ liệu năm của Việt Nam giai đoạn 1960-2019. Kết quả cho thấy không có đủ bằng chứng xác nhận mối quan hệ ngưỡng dựa trên lý thuyết EKC giữa tăng trưởng kinh tế và mức phát thải CO2 tại Việt Nam. Thay vào đó, nghiên cứu xác định rằng nếu GDP bình quân đầu người vượt mức 542 USD hoặc tăng trưởng kinh tế đạt tối thiểu 3,8%, tác động của chúng đối với phát thải CO2 sẽ chuyển hướng tiêu cực. Từ các phát hiện trên, nghiên cứu gợi mở hàm ý chính sách giúp thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.
Từ khóa: Phát thải CO2; tăng trưởng kinh tế; đường cong Kuznets môi trường (EKC); hồi quy ngưỡng.
Tra cứu bài báo