Mối quan hệ giữa sở hữu tâm lý đối với tổ chức, cam kết với tổ chức và thực hiện công việc tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 285(2), tháng 03 năm 2021, tr. 69-77
Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa sở hữu tâm lý đối với tổ chức, cam kết với tổ chức và thực hiện công việc tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát 432 nhân viên làm việc trong 10 tổ chức ở 3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam và phương pháp phân tích mô hình cấu trúc (Structural equation modeling). Kết quả nghiên cứu cho thấy sở hữu tâm lý đối với tổ chức dự đoán cam kết tình cảm và cam kết tính toán. Sau đó, cam kết tình cảm và cam kết tính toán tác động tích cực đến thực hiện công việc trong nhiệm vụ. Cuối cùng, thảo luận về kết quả nghiên cứu, gợi ý cho các nhà quản lý, và hạn chế của nghiên cứu sẽ được trình bày ở cuối bài.
Từ khóa: Cam kết tình cảm, cam kết tính toán, thực hiện công việc trong nhiệm vụ, sở hữu tâm lý đối với tổ chức, Việt Nam
Tra cứu bài báo