Nghiên cứu rủi ro tài chính của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 285(2), tháng 03 năm 2021, tr. 48-57
Tóm tắt: Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của 80 doanh nghiệp công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2019. Kết quả phân tích cho thấy, rủi ro tài chính của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết có mối quan hệ tương quan thuận chiều với cấu trúc nợ và ngược chiều với khả năng thanh toán. Ngoài ra, các doanh nghiệp có thâm niên càng lâu, quy mô kinh doanh càng lớn thì rủi ro tài chính của doanh nghiệp càng thấp. Bài viết này góp phần giúp các nhà quản trị doanh nghiệp kiểm soát tốt rủi ro tài chính bằng cách điều chỉnh cấu trúc nợ hợp lý và nâng cao khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
Từ khóa: Rủi ro tài chính, giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp
Tra cứu bài báo