Tác động của thể chế đến ô nhiễm môi trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 285(2), tháng 03 năm 2021, tr. 2-16
Tóm tắt: Phát thải CO2 đang được xem là vấn đề cấp bách tại các nền kinh tế mới nổi vì các quốc gia này đang trong quá trình hội nhập kinh tế kinh tế (tự do hóa thương mại và tiếp nhận dòng vốn đầu tư nước ngoài). Nghiên cứu vận dụng lý thuyết đường cong môi trường Kuznets cũng như giả thuyết về “thiên đường ô nhiễm”, “sự cải thiện ô nhiễm” để kiểm định mối quan hệ giữa độ mở kinh tế (hội nhập kinh tế) đến lượng phát thải CO2. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng thể chế tại các nền kinh tế mới nổi là nhân tố quan trọng khi cộng hưởng với yếu tố tự do hóa thương mại hay FDI góp phần tác động đến lượng phát thải CO2 tại các nền kinh tế này trong giai đoạn 2002 – 2014.
Từ khóa: Hội nhập kinh tế, phát thải CO2 và thể chế
Tra cứu bài báo