Tác động của vốn con người và tỷ lệ đô thị hóa đến “tài sản sinh thái” ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 285(2), tháng 03 năm 2021, tr. 102-111
Tóm tắt: Thế giới tự nhiên là nơi cung cấp các yếu tố đầu vào cho hoạt động sản xuất và cũng là môi trường sống của con người. Do vậy câu hỏi đặt ra cho tất cả quốc gia là khai thác tự nhiên ở mức độ nào để đáp ứng tốt nhu cầu của người dân mà không phá vỡ sự cân bằng của các hệ sinh thái trong tự nhiên. Mục đích của nghiên cứu này là phân tích tác động của vốn con người, tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ đô thị hóa đến sự phát triển bền vững ở Việt Nam (đo lường bằng bộ chỉ số dấu chân sinh thái), giai đoạn 1970-2016. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tự hồi quy phân phối trễ phi tuyến NARDL để khám phá khả năng tồn tại tác động bất đối xứng của vốn con người đến sự phát triển bền vững. Do vậy, nghiên cứu có những đóng góp nhất định vào cơ sở lý thuyết và cung cấp bằng chứng thực nghiệm giúp các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc hoạch định chính sách để phát triển bền vững.
Từ khóa: Vốn con người; Tăng trưởng kinh tế; Đô thị hóa; Dấu chân sinh thái; Việt Nam
Tra cứu bài báo