Tài sản thương hiệu báo điện tử: Từ chất lượng cảm nhận đến lòng trung thành thương hiệu

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 285(2), tháng 03 năm 2021, tr. 58-68
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định lượng thông qua dữ liệu 186 độc giả số thường xuyên của các trang báo điện tử quen thuộc bằng bảng hỏi trực tuyến. Dữ liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0, AMOS 22.0 thông qua các bước phân tích độ tin cậy, phân tích khám phá nhân tố, phân tích khẳng định nhân tố và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp thêm một bằng chứng nữa về mối tương quan giữa nhận thức thương hiệu, liên tưởng thương hiệu với chất lượng cảm nhận với lòng trung thành thương hiệu đối với các trang báo điện tử của Việt Nam. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng giá trị thương hiệu của báo điện tử phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng cảm nhận và liên tưởng thương hiệu của độc giả chứ không phụ thuộc nhiều vào nhận diện thương hiệu.
Từ khóa: sản thương hiệu, chất lượng cảm nhận, lòng trung thành thương hiệu, báo điện tử
Tra cứu bài báo