Thách thức trong liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị: Nghiên cứu trường hợp chuỗi giá trị chanh leo ở Sơn La

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 285(2), tháng 03 năm 2021, tr. 112-121
Tóm tắt: Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị là hướng đi nhiều tiềm năng nhưng cũng nhiều thách thức. Nghiên cứu này đánh giá các thách thức trong liên kết sản xuất chanh leo theo chuỗi giá trị ở Sơn La thông qua phân tích năng lực và hiệu quả sản xuất theo chuỗi giá trị của nông hộ và các thách thức trong liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân trong chuỗi giá trị chanh leo. Sử dụng kết hợp các cộng cụ PRA và điều tra định lượng để thu thập số liệu, và áp dụng phương pháp phân tích chuỗi giá trị, kết quả nghiên cứu cho thấy chuỗi giá trị chanh leo ở Sơn La là chuỗi mở, các tác nhân trong chuỗi cạnh tranh và thiếu gắn kết với nhau. Đặc biệt, doanh nghiệp chưa làm được vai trò chủ chuỗi và năng lực liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị của nông hộ rất hạn chế, hiệu quả sản xuất thấp và đối mặt nhiều rủi ro. Kết quả giải thích vì sao chuỗi giá trị chanh leo vừa mới xây dựng đã có nguy cơ đổ vỡ.
Từ khóa: Chuỗi giá trị, liên kết doanh nghiệp - nông dân, chanh leo
Tra cứu bài báo