Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tỉnh Cà Mau

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 285(2), tháng 03 năm 2021, tr. 132-142
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững Cà Mau. Phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng trong nghiên cứu. Trên cơ sở tổng hợp lý thuyết và thực nghiệm nghiên cứu định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 8 nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững gồm:(i) Tài nguyên kinh tế, (ii) tài nguyên thiên nhiên, (iii) tài nguyên văn hóa - xã hội, (iv) tài nguyên môi trường, (v) chính sách quản lý du lịch, (vi) tài nguyên con người, (vii) liên kết vùng, (viii) cơ sở vật chất. Trong đó yếu tố tài nguyên nguyên con người và tài nguyên kinh tế ảnh hưởng mạnh nhất. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát triển du lịch sinh thái bền vững cho tỉnh Cà Mau.
Từ khóa: Du lịch sinh thái, bền vững, Cà Mau
Tra cứu bài báo