Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ MYTV trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 288, tháng 06 năm 2021, tr. 93-102
Tóm tắt: Nghiên cứu dựa vào lý thuyết về lòng trung thành của khách hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cũng như thực tiễn các mô hình nghiên cứu trước đây có liên quan để đề xuất mô hình nghiên cứu ban đầu về lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ MyTV tại thị trường Nghệ An. Dựa trên phân tích độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân tích tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính, kết quả nghiên cứu cho thấy giá cả có ảnh hưởng mạnh nhất đến lòng trung thành của khách hàng. Nghiên cứu cũng cho thấy không có sự khác biệt giữa lòng trung thành của khách hàng theo nghề nghiệp, nhưng có sự khác biệt về mức độ trung thành của khách hàng theo thời gian sử dụng dịch vụ. Trên cơ sở kết quả phân tích và kiểm định số liệu điều tra, nghiên cứu đề ra khuyến nghị phù hợp nhằm tăng cường, nâng cao sự tín nhiệm, lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ MyTV tại thị trường Nghệ An trong thời gian tới.
Từ khóa: Khách hàng, lòng trung thành khách hàng, dịch vụ MyTV
Tra cứu bài báo