Ảnh hưởng của công bằng tổ chức tới hành vi công dân tổ chức của nhân viên trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 290(2), tháng 08 năm 2021, tr. 42-51
Tóm tắt: Bài viết này tập trung xem xét ảnh hưởng của công bằng tổ chức tới hành vi công dân tổ chức của người lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. Kết quả khảo sát 510 nhân viên hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng các khía cạnh công bằng tổ chức có ảnh hưởng đáng kể đến hành vi công dân tổ chức của nhân viên. Ảnh hưởng của công bằng tương tác tới hành vi công dân tổ chức là mạnh nhất. Thêm vào đó, sự công bằng phân phối, công bằng thủ tục và công bằng tương tác có tác động tích cực tới hành vi công dân tổ chức của người lao động trong các doanh nghiệp khi công bằng thông tin được đảm bảo. Trên cơ sở kết quả này, nhóm tác giả cũng đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hành vi công dân tổ chức của nhân viên trong các doanh nghiệp Việt Nam.
Từ khóa: Công bằng tổ chức, hành vi công dân tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam
Tra cứu bài báo