Hỗ trợ của tổ chức và hành vi đổi mới giảng dạy: Vai trò trung gian của hoạt động học tập ở giáo viên phổ thông

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 290(2), tháng 08 năm 2021, tr. 62-70
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động sự hỗ trợ của tổ chức đến hành vi đổi mới giảng dạy ở giáo viên phổ thông và vai trò trung gian của hoạt động học tập đến chiều tác động này. Các phát hiện cho thấy rằng hỗ trợ của tổ chức đóng một vai trò quan trọng trong việc dự đoán hành vi đổi mới giảng dạy ở giáo viên phổ thông. Đáng lưu ý, hoạt động học tập theo hình thức không chính thức làm trung gian một phần mối quan hệ giữa hỗ trợ của tổ chức và hành vi đổi mới giảng dạy. Kết quả này mở rộng hơn nghiên cứu trước đây về các nhân tố tác động tới hành vi đổi mới giảng dạy và lấp đầy khoảng trống về vai trò trung gian của hoạt động học tập ở giáo viên phổ thông.
Từ khóa: Hỗ trợ của tổ chức, hành vi đổi mới giảng dạy, hoạt động học tập, giáo viên phổ thông
Tra cứu bài báo