Tác động của hiểu biết tài chính đến hành vi quản lý tài chính cá nhân của sinh viên

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 290(2), tháng 08 năm 2021, tr. 71-80
Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tác động của hiểu biết tài chính đến hành vi quản lý tài chính cá nhân của sinh viên. Mẫu nghiên cứu gồm 655 sinh viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn Hà Nội. Kết quả phân tích bằng phương pháp định lượng chỉ ra hiểu biết tài chính có tác động thuận chiều đến hành vi quản lý tài chính cá nhân của sinh viên. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã đề xuất một số khuyến nghị cho sinh viên, nhà trường, và gia đình nhằm nâng cao mức độ hiểu biết tài chính để đưa ra các quyết định và có những hành vi quản lý tài chính hợp lý và hiệu quả nhất.
Từ khóa: Hiểu biết tài chính, quản lý tài chính cá nhân, sinh viên
Tra cứu bài báo