Tác động của xuất khẩu tới hiệu suất của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 290(2), tháng 08 năm 2021, tr. 23-32
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tác động của xuất khẩu (bao gồm xu hướng và cường độ xuất khẩu) đến hiệu suất của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam thông qua 2 bộ dữ liệu giai đoạn 2015-2018: (i) Điều tra doanh nghiệp hàng năm và (ii) Điều tra về sử dụng công nghệ trong sản xuất của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Tổng cục thống kê. Bằng phương pháp hồi quy hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) với cỡ mẫu 17932 doanh nghiệp, kết quả cho thấy xu hướng xuất khẩu có ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất. Thêm vào đó, có một mối quan hệ phi tuyến tính hình chữ U ngược giữa cường độ xuất khẩu và hiệu suất doanh nghiệp. Nghiên cứu cung cấp tư duy chiến lược cho các nhà quản lý để hiểu và đưa ra các chiến lược đúng đắn nhằm giảm thiểu rủi ro và làm giàu hiệu suất trong quá trình xuất khẩu.
Từ khóa: Công nghiệp chế biến chế tạo, hiệu suất doanh nghiệp, xuất khẩu.
Tra cứu bài báo