Tác động điều tiết của nhu cầu thành tích tới mối quan hệ giữa thương hiệu tuyển dụng và sức hấp dẫn của tổ chức: Nghiên cứu sinh viên trên địa bàn Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 290(2), tháng 08 năm 2021, tr. 91-99
Tóm tắt: Nhân lực luôn được coi là một trong những nguồn lực quan trọng của tổ chức. Để thu hút được nguồn nhân lực phù hợp thì các tổ chức cần phải quan tâm đến thương hiệu tuyển dụng. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng cá nhân với các đặc tính khác nhau sẽ bị thu hút bởi các kiểu tổ chức khác nhau. Một trong những đặc tính khác biệt giữa các cá nhân là hệ thống các nhu cầu. Do đó, bài viết ra đời nhằm đo lường tác động điều tiết của nhu cầu thành tích tới mối quan hệ giữa thương hiệu tuyển dụng và sức hấp dẫn của tổ chức. Sử dụng dữ liệu khảo sát từ 1042 sinh viên trên địa bàn Hà Nội, và áp dụng kỹ thuật Mean-centering trong phân tích hồi quy, kết quả cho thấy người có nhu cầu thành tích càng cao thì các yếu tố mối quan hệ với đồng nghiệp, cơ hội ứng dụng kiến thức và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong thương hiệu tuyển dụng càng ít có tác động đến cảm nhận của họ về sức hấp dẫn của tổ chức.
Từ khóa: Nhu cầu thành tích, thương hiệu tuyển dụng, sức hấp dẫn của tổ chức
Tra cứu bài báo