Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở tỉnh Tuyên Quang

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 291(2), tháng 09 năm 2021, tr. 90-99
Tóm tắt: Tuyên Quang là tỉnh có tiềm năng và thế mạnh về sản xuất cam, bưởi hữu cơ. Những năm qua địa phương đã có nhiều nỗ lực để chuyển đổi diện tích cam, bưởi hiện có sang mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ chuyển đổi. Tuy nhiên, kết quả chưa đạt được như mong đợi của tỉnh. Dữ liệu sử dụng trong bài viết được thu thập từ 102 hộ nông dân trồng cam và bưởi gồm các hộ đã chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ và hộ sản xuất theo phương pháp thường tại các xã Phúc Ninh (huyện Yên Sơn), Tân Thành, Tân Yên, và Nhân Mục (huyện Hàm Yên). Sử dụng phương pháp mô hình logit bài viết đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ của các hộ nông dân trồng cam và bưởi. Ngoài các yếu tố như tỷ lệ diện tích trồng cam, bưởi trong tổng diện tích đất sản xuất và thu nhập trên một đơn vị diện tích sản xuất thì các yếu tố liên quan đến tập huấn kỹ thuật sản xuất có ảnh hưởng tích cực đến việc chuyển từ sản xuất thông thường sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ của các hộ trồng cam và bưởi ở Tuyên Quang. Nếu tỷ lệ hộ được tập huấn tăng lên, các hộ sau khi học lý thuyết được hướng dẫn thực tế về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại vườn và hộ có điều kiện để áp dụng đầy đủ quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ thì số hộ chuyển đổi sang trồng cam, bưởi hữu cơ sẽ ngày càng tăng lên.
Từ khóa: Nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi sang nông nghiệp hữu cơ, tập huấn kỹ thuật, tập huấn tại vườn, Tuyên Quang
Tra cứu bài báo