Đánh giá hiệu quả kinh tế và các biện pháp kỹ thuật trong phát triển sản xuất rau an toàn vùng Đồng bằng Sông Hồng

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 291(2), tháng 09 năm 2021, tr. 24-34
Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung phân tích hiệu quả kinh tế, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và hiệu quả kinh tế, và đánh giá việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất rau an toàn của các hộ vùng Đồng bằng sông Hồng. Dựa trên việc khảo sát 240 hộ sản xuất tại Hà Nội và Hưng Yên, kết quả nghiên cứu cho thấy các hộ sản xuất rau an toàn đạt lợi nhuận khá cao nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa các loại rau và phương thức sản xuất. Các yếu tố có ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất rau được xác định bao gồm quy mô diện tích, lượng phân bón hữu cơ sử dụng, số ngày công lao động và mức độ liên kết với hợp tác xã trong đảm bảo giá bán. Ngoài ra, mức độ áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất rau an toàn còn thấp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất rau an toàn trong vùng.
Từ khóa: Sản xuất rau, hiệu quả kinh tế, Đồng bằng sông Hồng, rau an toàn, năng suất rau
Tra cứu bài báo