Nông nghiệp tuần hoàn – tình hình phát triển ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 291(2), tháng 09 năm 2021, tr. 56-66
Tóm tắt: Nghiên cứu được triển khai với mục tiêu khái quát về nông nghiệp tuần hoàn, tình hình phát triển nông nghiệp tuần hoàn trên thế giới, từ đó đúc rút các bài học kinh nghiệm phát triển nông nghiệp tuần hoàn ở Việt Nam. Nghiên cứu sử phương pháp tổng hợp phân tích các nghiên cứu có liên quan đến kinh tế tuần hoàn, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, nông nghiệp tuần hoàn trong nước và quốc tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy nông nghiệp tuần hoàn là hướng đi tất yếu vì một nền nông nghiệp an toàn, hiệu quả và bền vững. Trên thế giới đặc biệt là ở Châu Âu, Úc và Trung Quốc, nông nghiệp tuần hoàn sớm đã được quan tâm và khuyến khích phát triển thông qua xây dựng khung pháp lý, khuyến khích khoa học công nghệ cũng như nâng cao nhận thức và ửng hộ của toàn xã hội. Qua nghiên cứu, những bài học kinh nghiệm được đúc rút ra rất có ý nghĩa và giá trị cho Việt Nam trong phát triển nông nghiệp tuần hoàn.
Từ khóa: Phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp tuần hoàn, kinh nghiệm phát triển, Việt Nam
Tra cứu bài báo