Phát triển sản xuất cây cao su tại các hộ nông dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 291(2), tháng 09 năm 2021, tr. 129-137
Tóm tắt: Cao su là cây trồng chủ lực với trên 68% tổng diện tích cây lâu năm tại thị xã Thái Hòa. Những năm gần đây, do giá mủ liên tục giảm nên tổng diện tích cây cao su của thị xã giữ ổn định là 1.191 ha. Kết quả điều tra 60 hộ nông dân sản xuất cao su cho thấy diện tích trồng cao su tại các hộ tăng, quy mô trên 2 ha/hộ, năng suất cao 1,74 tấn/ha. Dù thu nhập hàng năm từ mủ cao su hiện nay rất thấp nhưng đây là cây đa mục tiêu, đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường lâu dài. Nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố như điều kiện đất đai, năng lực sản xuất cao su của hộ và thị trường tiêu thụ ảnh hưởng đến phát triển sản xuất cây cao su tại các hộ nông dân. Từ đó, các nhóm giải pháp được đề xuất bao gồm nâng cao năng lực sản xuất cao su của hộ nông dân, nâng cao hiệu quả kinh tế ngành và đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi cho nông dân trồng cao su.
Từ khóa: Cây cao su, Nghệ An, phát triển, sản xuất, Thái Hòa
Tra cứu bài báo