Tăng cường quản lý lao động của các nhà máy thức ăn chăn nuôi tại công ty cổ phần tập đoàn DABACO VIỆT NAM

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 291(2), tháng 09 năm 2021, tr. 35-44
Tóm tắt: Quản lý lao động hiệu quả giúp doanh nghiệp có nguồn nhân lực phù hợp với vị trí được tuyển dụng và tình hình sản xuất kinh doanh cũng như định hướng phát triển. Điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, giúp doanh nghiệp ngày một phát triển hơn. Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam là một tập đoàn lớn với mô hình tổ chức công ty mẹ và nhiều đơn vị trực thuộc bên dưới. Tuy nhiên công tác quản lý lao động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi tại các đơn vị trực thuộc vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích người lao động . Bài báo này trình bày khung lý thuyết phân tích quản lý lao động và kết quả đánh giá thực trạng công tác quản lý lao động của các nhà máy thức ăn chăn nuôi của tập đoàn. Đây là cơ sở đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý lao động tại các Nhà máy thức ăn chăn nuôi của Dabaco trong thời gian tới.
Từ khóa: Quản lý lao động, nhà máy, thức ăn chăn nuôi, Dabaco
Tra cứu bài báo