Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 291(2), tháng 09 năm 2021, tr. 15-23

Ảnh hưởng của liên kết chuỗi giá trị đến sự phát triển hợp tác xã nông nghiệp
Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả đánh giá ảnh hưởng của liên kết chuỗi giá trị đối với sự phát triển của hợp tác xã nông nghiệp. Nghiên cứu đã khảo sát 64 hợp tác xã, trong đó có 38 hợp tác xã nông nghiệp và 175 thành viên có tham gia liên kết. Nghiên cứu cho thấy tham gia liên kết chuỗi giá trị mang đến cho hợp tác xã các lợi ích như: (i) mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; (ii) tăng doanh thu, thu nhập; (iii) nâng cao năng lực của cán bộ quản lý hợp tác xã; (iv) nâng cao vai trò, vị thế của hợp tác xã với thành viên; (v) tạo thuận lợi cho hợp tác xã trong việc nhận được các hỗ trợ của Nhà nước. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ rất cao các thành viên đánh giá hợp tác xã đã thực hiện tốt hoặc rất tốt vai trò trong liên kết chuỗi giá trị. Như vậy, các giải pháp thúc đẩy hợp tác xã tham gia liên kết chuỗi giá trị là một cách tiếp cận tốt để phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam.
Từ khóa: Hợp tác xã, liên kết, chuỗi giá trị, ảnh hưởng
Tra cứu bài báo