Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 291(2), tháng 09 năm 2021, tr. 67-77
Tóm tắt: Đầu tư công đóng vai trò rất quan trọng thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững. Nghiên cứu này đánh giá thực trạng đầu tư, hiệu quả đầu tư và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn tới. Nghiên cứu phân tích hiệu quả vốn đầu tư công trong nông nghiệp thông qua chỉ số ICOR từ số liệu thu thập được từ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020. Kết quả cho thấy, hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp được cải thiện đáng kể trong giai đoạn 2016-2020 (chỉ số ICOR giảm dần). Tuy nhiên, vốn đầu tư công cho nông nghiệp vẫn còn thấp, đầu tư còn dàn trải, tiến độ giải ngân một số dự án còn chậm nên hiệu quả đầu tư chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng.
Từ khóa: Đầu tư công, hiệu quả đầu tư, nông nghiệp, Hòa Bình
Tra cứu bài báo