Việc làm và đời sống của người lao động tại khu công nghiệp Quế Võ tỉnh Bắc Ninh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 291(2), tháng 09 năm 2021, tr. 4-14
Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích thực trạng việc làm, đời sống và ứng phó việc làm của người lao động khu công nghiệp Quế Võ tỉnh Bắc Ninh dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Dựa trên số liệu điều tra từ 120 lao động làm việc trong lĩnh vực dệt may và điện tử, kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn người lao động bị giảm việc làm và tỷ lệ lao động dệt may bị giảm việc nhiều hơn lao động điện tử, thời gian làm việc trung bình/ngày của lao động dệt may cũng thấp hơn 1 giờ. Hệ quả tất yếu của giảm việc làm là thu nhập sụt giảm nghiêm trọng và sự cắt giảm chi tiêu gần như tối đa của người lao động. Để ứng phó, người lao động đã phải làm thêm nhiều công việc hoặc thậm chí chuyển việc. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng khiến một tỷ lệ đông lao động vẫn cố gắng duy trì công việc như giới tính, con cái, trình độ và đặc biệt là các chính sách hỗ trợ nhằm giữ chân lao động của doanh nghiệp.
Từ khóa: Đại dịch covid 19, đời sống, khu công nghiệp, người lao động, việc làm
Tra cứu bài báo