Yếu tố ảnh hưởng tới quyết định sản xuất rau an toàn của hộ nông dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 291(2), tháng 09 năm 2021, tr. 148-157
Tóm tắt: Sản xuất nông sản an toàn có ý nghĩa quan trọng không những cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng mà còn góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển bền vững. Lựa chọn sản xuất của hộ nông dân là yếu tố quyết định tới phát triển sản xuất nông sản an toàn của quốc gia. Nghiên cứu này dựa trên số liệu điều tra 135 hộ nông dân sản xuất rau tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, sử dụng mô hình hồi quy logit nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định sản xuất rau an toàn của hộ nông dân. Kết quả cho thấy các biến tuổi, số năm kinh nghiệm của lao động chính trong sản xuất rau, tham gia tập huấn, diện tích rau, và nhận thức của hộ về vấn đề tiêu thụ rau có ảnh hưởng tới quyết định sản xuất rau an toàn của họ. Kết quả này có hàm ý về tác động tích cực của dồn điền đổi thửa, hình thành các vùng sản xuất tập trung, tăng cường tập huấn, phát triển các hợp tác xã rau an toàn và liên kết trực tiếp tới người tiêu dùng cuối cùng tới phát triển sản xuất rau an toàn trong thời gian tới.
Từ khóa: Hàm logit, hộ nông dân, quản lý sản xuất, quyết định sản xuất, rau an toàn
Tra cứu bài báo