Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 292(2), tháng 10 năm 2021, tr. 46-55
Tóm tắt: Nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa cấu trúc của kiểm soát nội bộ và hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kiểm soát nội bộ được đo lường qua 5 thành phần gồm môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát; hiệu quả tài chính được đo lường qua tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE). Dữ liệu được thu thập qua khảo sát các bảng hỏi với 506 phiếu khảo sát từ các công ty niêm yết. Phương pháp nghiên cứu định lượng được áp dụng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả tài chính. Kết quả chỉ ra rằng cấu trúc của kiểm soát nội bộ (gồm 5 thành phần) có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả tài chính. Dựa trên kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị được đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ và kết quả là nâng cao hiệu quả tài chính của của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, hiệu quả tài chính, công ty niêm yết
Tra cứu bài báo