Chất lượng lợi nhuận: tiếp cận trên quan điểm khảo sát và thực nghiệm

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 292(2), tháng 10 năm 2021, tr. 124-136
Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung vào khảo sát các giám đốc tài chính (CFO) trong các công ty đại chúng ở Việt Nam liên quan đến tầm quan trọng của chất lượng lợi nhuận (EQ), khái niệm EQ và EQ cao hơn. Kết quả nghiên cứu các CFO Việt Nam xác định EQ là lợi nhuận phản ánh chính xác thực tế kinh doanh, lợi nhuận phản ánh chính xác kết quả hoạt động và lợi nhuận được hỗ trợ bởi dòng tiền, thu nhập bền vững, định kỳ, nhất quán và thu nhập phản ánh tầm quan trọng của xu hướng dài hạn. Thứ hai, các CFO tại Việt Nam cho rằng EQ có tầm quan trọng đối với các nhà quản trị là lớn nhất sau đó đến các nhà đầu tư. Thứ ba, CFO Việt Nam chỉ ra rằng các đặc tính EQ cao là tính bền vững của lợi nhuận và tính hữu ích trong việc dự báo dòng tiền trong tương lai. Đồng thời nghiên cứu đã phát hiện các nhân tố khả năng sinh lời, tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp, tỷ lệ đầu tư tài sản cố định, biến động dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, biến động doanh thu có quan hệ ngược chiều đến EQ, trong khi đó đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng thuận chiều đến EQ, nhân tố quy mô không ảnh hưởng đến EQ. Các kết quả nghiên cứu sẽ hữu ích cho các doanh nghiệp, các bên liên quan trong việc nhận diện và duy trì chất lượng cao.
Từ khóa: Chất lượng lợi nhuận, chất lượng lợi nhuận cao, khảo sát, Việt Nam
Tra cứu bài báo