Cơ chế, chính sách và giải pháp tham gia và tận dụng tốt các FTA mà Việt Nam là thành viên

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 292(2), tháng 10 năm 2021, tr. 2-9
Tóm tắt: Từ việc phân tích và làm rõ sự khác biệt giữa các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới và các FTA truyền thống mà Việt Nam là thành viên, bài viết chỉ ra những cơ hội cho Việt Nam. Đồng thời, bài viết phân tích thưc trạng ban hành các chính sách, pháp luật để triển khai thực hiện các FTA mà Việt Nam là thành viên, từ đó chỉ ra những hạn chế, bất cập chủ yếu của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và trong việc tham gia và tận dụng các ưu đãi từ FTA thời gian qua. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hội nhập, tham gia và tận dụng tốt các ưu đãi từ FTA mà Việt Nam là thành viên.
Từ khóa: FTA, Chính sách, pháp luật, giải pháp, tham gia
Tra cứu bài báo