Phát triển các trung tâm Logistics nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 292(2), tháng 10 năm 2021, tr. 20-25
Tóm tắt: Tại Việt Nam, dịch vụ logistics lần đầu tiên được đề cập đến trong Luật Thương mại 2005. Đến năm 2015, Quy hoạch về phát triển hệ thống trung tâm logistics đến năm 2020, và định hướng đến năm 2030 mới được phê duyệt theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg. Tuy nhiên, tới nay, mạng lưới trung tâm logistics và các khu công nghiệp logistics vẫn chưa được hình thành. Đây là một trong những nguyên nhân đang cản trở sự phát triển của thị trường bất động sản logistics, hạn chế khả năng thu hút các nguồn lực đầu tư vào logistics, giảm nguồn thu của ngân sách nhà nước, và kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế bền vững. Bài viết này đề cập một số vấn đề về phát triển trung tâm logistics, một mô hình quan trọng góp phần thúc đẩy kinh doanh, thực hiện hiệu quả liên kết kinh tế, và tạo đà cho tăng trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam.
Từ khóa: Mô hình kinh doanh, logistics, trung tâm logistics, cơ sở hạ tầng logistics, thị trường bất động sản logistics
Tra cứu bài báo