Sự minh bạch và đầu tư trực tiếp nước ngoài: bằng chứng thực nghiệm từ các tỉnh thành ở miền trung của Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 292(2), tháng 10 năm 2021, tr. 96-101
Tóm tắt: Bài báo sử dụng dữ liệu bảng của các tỉnh thành miền Trung trong giai đoạn 2010-2018 nhằm nghiên cứu tác động của sự minh bạch trong quản trị và điều hành của chính quyền địa phương đến đầu tư trực tiếp nước ngoài. Kết quả việc phân tích các mô hình thực nghiệm dữ liệu bảng chỉ ra rằng môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công khai thực sự có tác động thúc đẩy đến đầu tư trực tiếp nước ngoài đến các địa phương này. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có xu hướng thu hút đến các tỉnh thành có cơ sở hạ tầng tốt, quy mô thị trường và mức độ quần tụ FDI lớn, đi cùng các chi phí không chính thức thấp.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, chi phí không chính thức, thể chế, các tỉnh thành Trung bộ, sự minh bạch
Tra cứu bài báo