Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực Logistics Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 292(2), tháng 10 năm 2021, tr. 87-95
Tóm tắt: Bài viết sử dụng các dữ liệu thứ cấp trong giai đoạn từ 2011 đến 2019 được thu thập từ Bộ Công thương, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) cùng các nghiên cứu đã được công bố, và phương pháp mô tả thống kê để phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực logistics Việt Nam trong thời gian qua. Kết quả cho thấy bên cạnh những thành công bước đầu đạt được, thì quá trình phát triển nguồn nhân lực logistics Việt Nam còn gặp rất nhiều hạn chế trong phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng, chất lượng và quá trình đào tạo. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã gợi mở, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực logistics Việt Nam theo hướng bền vững trong thời gian tới.
Từ khóa: Logistics, nguồn nhân lực logistics, nhân sự logistics, hệ thống logistics, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực logistics
Tra cứu bài báo