Tiềm năng xuất khẩu sản phẩm may mặc của Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 292(2), tháng 10 năm 2021, tr. 68-77
Tóm tắt: Bài viết sử dụng mô hình trọng lực biên ngẫu nhiên để phân tích các yếu tố tác động đến tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm may mặc của Việt Nam đến 20 đối tác thương mại của Việt Nam từ năm 2001 đến 2020. Kết quả cho thấy GDP nước nhập, FDI, tỷ giá hối đoái và FTA có tác động tích cực đến xuất khẩu của Việt Nam. Mặt khác, dân số nước nhập khẩu, khoảng cách địa lý, thuế nhập khẩu có tác động tiêu cực đến xuất khẩu của nước ta. Bên cạnh đó các yếu tố bên trong như tự do thương mại, tự do kinh doanh, tự do đầu tư, thương mại xuyên biên giới và chất lượng cảng biển có tác động tích cực đến hiệu quả xuất khẩu. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm đẩy mạnh hiệu quả xuất khẩu các mặt hàng dệt may của Việt Nam vào các thị trường nước ngoài.
Từ khóa: Tiềm năng xuất khẩu, xuất khẩu dệt may, mô hình trọng lực biên ngẫu nhiên
Tra cứu bài báo