65 năm xây dựng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hướng tới đại học đa ngành, đa lĩnh vực và lọt top 100 đại học tốt nhất Châu Á

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 293, tháng 11 năm 2021, tr. 2-12
Tóm tắt: Qua 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trở thành một trong những trường đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tư vấn hoạch định chính sách cho Đảng và Nhà nước. Trong giai đoạn tới, Trường phấn đấu xây dựng thành đại học theo định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm 5 đại học hàng đầu của Việt Nam và trở thành một trong 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực quốc tế.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo