Điểm nhấn trong khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 trong lịch sử 65 năm phát triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 293, tháng 11 năm 2021, tr. 20-29
Tóm tắt: Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn luôn là trung tâm nghiên cứu khoa học kinh tế phục vụ đào tạo, hoạch định chính sách kinh tế – xã hội của Đảng, Nhà nước, các ngành, các địa phương và chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhà trường đã triển khai nhiều công trình nghiên cứu lớn về kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam, được Chính phủ trực tiếp giao nhiều đề tài nghiên cứu lớn và quan trọng. Ngoài ra, Nhà trường cũng hợp tác về nghiên cứu với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế. Ảnh hưởng sâu rộng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân đến toàn bộ công cuộc đổi mới của đất nước được tăng cường bởi các mối liên kết chặt chẽ của Nhà trường với các cơ quan thực tiễn. Đặc biệt trong giai đoạn 2010-2020, hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường đã đạt được những kết quả vượt bậc, đánh dấu những bước tiến quan trọng để trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo