Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 65 năm vững bước đi lên khẳng định vị thế tiên phong, định hướng trong xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, mang tính liên ngành ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 293, tháng 11 năm 2021, tr. 13-19
Tóm tắt: 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn giữ vững và khẳng định vai trò tiên phong, đi đầu trong xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo mới trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, đóng góp tích cực trong sự nghiệp đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, phục vụ công cuộc đổi mới và xây dựng quốc gia thịnh vượng. Đặc biệt trong giai đoạn 2010-2020, hoạt động đào tạo của Trường đã đạt được những kết quả vượt bậc, đánh dấu những bước tiến quan trọng để trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực với hàng loạt các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, là địa chỉ tin cậy cho các sinh viên trong nước và quốc tế đến học tập ở tất cả các bậc đào tạo.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo