Công đoàn tham gia quản trị nhà nước hiện đại ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 299(2), tháng 05 năm 2022, tr. 10-17
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm làm sáng tỏ nhận thức về sự tham gia của Công đoàn trong quản trị nhà nước hiện đại. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự dịch chuyển mô hình nhà nước từ cai trị sang quản trị với những yêu cầu, đặc điểm, dấu hiệu về sự tham gia của các tổ chức phi nhà nước, trong đó có Công đoàn trên cơ sở nhà nước giữ vai trò điều tiết bằng pháp quyền, dân chủ, mạng lưới quản trị đa tầng, đa cấp, đối tác công tư trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng và sự phát triển của khoa học công nghệ. Bài viết còn chỉ ra các quy định pháp lý và thực tiễn Công đoàn tham gia quản trị nhà nước hiện đại ở Việt Nam hiện nay với những thành tích, thách thức và gợi mở phương hướng giải quyết nhằm mục đích quản trị hiệu lực, hiệu quả.
Từ khóa: Quản trị nhà nước hiện đại, chức năng của công đoàn, công đoàn tham gia quản trị
Tra cứu bài báo