Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết bất động sản và xây dựng

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 299(2), tháng 05 năm 2022, tr. 46-54
Tóm tắt: Trong bài viết này, dữ liệu bảng thu thập từ báo cáo tài chính theo quý của 107 doanh nghiệp bất động sản và xây dựng niêm yết tại Việt Nam 2015 - 2020, hồi quy bằng OLS, FEM, REM và GLS để kiểm định nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh xem có tương đồng hay khác biệt gì so với kết quả nghiên cứu trước đây bằng dữ liệu năm. Kết quả cho thấy quy mô doanh nghiệp đo bằng tổng tài sản tác động ngược chiều, còn quy mô doanh nghiệp đo bằng doanh thu và ROS tác động cùng chiều tới hiệu quả kinh doanh, tương đồng với kết quả nghiên cứu trước đây bằng dữ liệu năm; quy mô doanh thu tác động ngược chiều tới ROA, quy mô của hội đồng quản trị tác động ngược chiều tới vòng quay tài sản, kết quả này khác với kết quả nghiên cứu trước đây bằng dữ liệu năm. Bài viết khuyến nghị doanh nghiệp chú trọng hoạch định quy mô vốn và cấu trúc vốn hợp lý, tăng cường quản trị tài sản cố định, quản trị doanh thu, kiểm soát chi phí.
Từ khóa: Bất động sản và xây dựng, doanh nghiệp niêm yết, dữ liệu quý, hiệu quả kinh doanh, nhân tố tác động
Tra cứu bài báo